Crossref Citations

1. Lung adenocarcinoma concurrent with congenital pulmonary aplasia of the right upper lobe: A case report
Bo Min, Chu-xu Wang, Juan Liu, Li Gong, Cheng-xiang Wang, Xiao-hua Zuo
Frontiers in Oncology  vol: 12  year: 2022  
doi: 10.3389/fonc.2022.959502