Crossref Citations

1. Case Report: Giant abdominal hemangioma originating from the liver
Tianxiang Jiang, Zhou Zhao, Zhaolun Cai, Chaoyong Shen, Bo Zhang
Frontiers in Oncology  vol: 13  year: 2023  
doi: 10.3389/fonc.2023.1165195