Crossref Citations

1. Free-Breathing Liver Magnetic Resonance Imaging With Respiratory Frequency-Modulated Continuous-Wave Radar-Trigger Technique: A Preliminary Study
Xinyue Liang, Zhenghong Bi, Chun Yang, Ruofan Sheng, Xinyuan Xia, Zheng Zhang, Yongming Dai, Mengsu Zeng
Frontiers in Oncology  vol: 12  year: 2022  
doi: 10.3389/fonc.2022.918173