Crossref Citations

1. Endovascular Treatment Failure of Renal Arteriovenous Malformation due to an Extrarenal Feeding Artery: A Case Report
Shulian Chen, Guangjie Li, Hui Zhou, Guobiao Liang, Xu Luo, Zeju Zhao
Urologia Internationalis  vol: 107  issue: 2  first page: 214  year: 2023  
doi: 10.1159/000521991